fbpx

24/7 pomoć na putu | Srbija - Evropa

HomeUslovi korišćenja – Multi region paket

Uslovi korišćenja – Multi region paket

Član 1.

Pomoć na putu dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu. Korisnik ovu uslugu može da iskoristi na bilo koje putničko vozilo u kome se nađe u momentu kvara ili nezgode..

Član 2.

Rok važenja ugovora počinje 48h od momenta uplate  usluge pomoći na putu i traje shodno važenju ugovora. Ukoliko je vozilo već u kvaru a klijent uplati paket smatraće se zloupotrebom paketa.Takođe paket za Evropu ne može se aktivirati iz inostranstva,takvu aktivaciju smatraćemo kao zloupotrebu paketa. Zaključenjem  Ugovora smatra se da Korisnik usluge garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je vozilo koje je u kvaru u trenutku zaključenja ugovora u ispravnom i voznom stanju. Ukoliko se Korisnik obrati Call centru AM CLUB-a sa zahtevom za uslugom pomoći na putu koja se zasniva na neistinitim ili netačnim podacima ili je vozilo bilo u kvaru pre zaključenja Ugovora  i želi da iskoristi uslugu pomoći na putu kao standardno šlepanje te na taj način obmane AM CLUB Ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim usled krivice Korisnika usluge,i Korisnik gubi pravo da iskoristi uslugu pomoći na putu.

Član 3.

Pomoć na putu  važi u sledećim zemljama: Bosna i Hercegovina, Makedonija,Hrvatska, Crna Gora

Član 4.

Pozivom CALL CENTRA AM CLUB-a na broj 011/4143-588, korisnik usluge pomoći na putu dobija sledeće vrste usluga 24h dnevno, 365/366 dana u godini:

Pomoć na putu u inostranstvu, do 3,0t ukupne težine-privatni putnički automobil , bez kamiona i teretnih kola

LIMIT

BROJ DANA

Usluga šlepanja do prvog servisa ili slep do kuce

€300

/

Hotelski smeštaj- Noćenje u hotelu za maksimalno 5 putnika

€200

1

Pokriveni troskovi u servisu

€200

/

Povratak vozila u zemlju prebivališta u slučaju saobraćajne nezgode uz obavezan policijski zapisnik

€1.000

/

Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza AM CLUB-a počinje kada korisnik usluge kontaktira Call Centar AM CLUB-a, na broj 011/4143-588, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365/366 dana u godini i za vreme neradnih dana.

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija koje će tražiti od lica koje je uputilo zahtev:

  • Broj ugovora
  • Priroda kvara
  • Lokacija gde se desio kvar
  • Ime i prezime Korisnika usluge
  • Vozilo i registarske oznake
  • Broj šasije vozila.

Član 5.

Korisnik usluge pomoći na putu dobija uslugu popravke vozila na licu mesta(zamena pneumatika ili osigurača pod uslovom da Korisnik ima rezervne i davanje struje) ili šlepanja, za 1 slučaj u toku godine bez obzira da li je u pitanju kvar ili nezgoda po svim uslovima i pravilima izvršioca usluge u zemlji pružanja usluge pomoći na putu.

Usluga nastavka putovanja i smeštaja mogu da se iskoriste samo nakon što je vozilo prešlepano u servis i to izborom jedne od  te dve usluge, u zavisnosti od potrebe korisnika usluge.

Član 6.

Usluga pomoći na putu se odnosi na vlasnika ugovora koji je dao svoj matični broj(JMBG). Korisnik je dužan da u momentu prijave kvara pokaže na uvid bilo koji dokument sa slikom radi utvrđivanja identiteta pružaocu usluge tj.licu koje je AM CLUB poslalo na izvršenje.

Član 7.

AM CLUB se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili međunarodnog rata, pobuna, ustanaka, demonstracija ili sl.

Član 8.

U slučaju da korisnik usluge pređe limite  koji su pokriveni od strane AM CLUB-a, korisnik usluge sam snosi ostatak troškova po cenovniku pružaoca usluga. U slučaju da to vozilo kojem je potrebna pomoć na putu ima priključno vozilo, korisnik usluge sam snosi troškove šlepanja priključnog vozila po cenovniku pružaoca usluge.

Član 9.

Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 011/4143-588 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je AM CLUB u obavezi da izvrši u skladu sa ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 16, čl. 17 i čl. 18 ovih Uslova. U suprotnom, ako vozilo stoji duže od 24h parkirano, ne smatra se da je vozilo učesnik u saobraćaju i kao takvom, ne može se pružiti usluga pomoći na putu, već to spada domen standardnog prevoza vozila, što nije predmet  Zemlje regiona paketa pomoći na putu, kao i ovih Uslova.

Član 10.

Dve asistencije ne mogu biti iskorišćene za isti slučaj u istom danu, što znači da na asistenciju u Zemljama regiona se ne može nadovezati paket Srbije.

 Član 11.

AM CLUB se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem roku od momenta prijave slučaja CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 011/4143-588, izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku.

Član 12.

Korisnik usluge stiče pravo na uslugu pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju,  a ako je za njegov utovar na šlep vozilo potrebno specijalizovano vozilo za izvlačenje u tom slučaju AM CLUB da organizuje specijalno vozilo o trošku Korisnik usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.

Član 13.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.

Član 14.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka tretna vozila.

Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva kombi vozila,vozila javnog prevoza i vozila na električni pogon.

Član 15.

Refundacija troškova prevoza putnika(autobus ili voz) do mesta prebivališta u Srbiji je u visini cene karte koju je korisnik dužan poslati AM CLUB-u. Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje besplatne usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja AM CLUB-ovog Call Centra), o svom trošku, organizuje šlep do servisa ili bilo kog majstora, AM CLUB ne vrši refundaciju tako nastalih troškova Korisniku usluge. U slučaju da se vozilo u tom servisu ne popravi Korisnik nema pravo na prevoz do drugog servisa ili adrese stanovanja

Refundacija troškova popravke u servisu iz člana 4 ovih uslova AM CLUBA odnosi se na pogonske kvarove koji zahtevaju šlep vozila, odnosno kvarove zbog kojih vozilo ne može da se vozi. Kvarovi na delovima poput vetrobranskog stakla,signalizacije,brava,far,retrovizori,branik,klima uređaj,ključevi ili gubitak ključeva ne podlezu refundaciji iz člana 4 ovih uslova

Član 16.

U slučaju da Korisnik usluge  na bilo koji način zloupotrebljava pomoć na putu (davanje lažnih informacija pri predstavljanju CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 0800/021-024,obmane o stanju vozila u trenutku pozivanja Call centra i slično), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AM CLUB-a i tog Korisnika usluge, uz pravo AM CLUB-a na naknadu pričinjene štete od strane korisnika usluge i pravo AM CLUB-a na jednostrani raskid ugovora, bez prava žalbe Korisnika usluge. AM CLUB  zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora u svakom momentu bez dodatnih objašnjena.

Član 17.

Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni,betonski put), a ne važi na makadamu i zemljanim putevima.

Član 18.

Usluga pomoći na putu od strane AM CLUB-a neće biti izvršena niti će AM CLUB snositi troškove u sledećim slučajevima:

-u slučaju vandrednog stanja u državi Srbiji.

– automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome

– nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnosti koje lokalne vlasti nisu odobrile.

– šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla

– u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te AM CLUB nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.

– ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu  nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu. Tada Korisnik usluge ima mogućnost da organizuje izvlačenje vozila iz garaže sam ili uz organizacionu pomoć AM CLUB-a, ali o svom trošku i tek nakon što vozilo bude van takve garaže i na mestu gde tehnička mogućnost dozvoljava pružanje usluge, AM CLUB je u mogućnosti da pruži uslugu pomoći na putu, u skladu sa ovim Uslovima.

– ukoliko korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom da lažne informacije o stanju vozila. AM CLUB će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane AM CLUB-ovog lica osposobljneog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se kao iskorištena besplatna usluga.

-Bilo koji problem sa brisačima ne spada pod pomoć na putu kao i donošenje ključeva ukoliko se zaključa vozilo,izgube ključevi,takođe ni oštećenja na staklima(vetrobransko,bočno,zadnje staklo).

-Korisnik usluge može pet puta u toku godine da prebaci svoji pomoć na putu na drugo vozilo sa time da minimum 5 dana ranije mora da obavesti call centar AM CLUB-a o promeni automobila i registracije.

-Kada se vozilo već nalazi na adresi koju je Korisnik naveo u ugovoru ili njenoj neposrednoj blizini(200metara)

-Pogrešno sipano gorivo.

Član 19.

Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnik usluge subjektivno proceni da je Korisnik usluge, kome treba da se pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, agent je u obavezi da po Zakonu pozove policiju, kako bi se na licu mesta ustanovilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod uticajem bilo kakvih opijata, neodložno i u najkraćem mogućem roku će mu biti pružena usluga pomoći na putu, u suprotnom, usluga pomoći na putu neće biti izvršena, niti će AM CLUB-a snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge. Ako AM CLUB vozač vozila koje pruža pomoć na putu, proceni da je Korisnik usluge pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, i da je pri tome agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara napusti mesto pružanja pomoći na putu i prekine akciju pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo uz obaveštenje agenta iz Call Centra o činjeničnom stanju, a usluga ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti na žalbu.

 Član 20.

Korisnik usluge je saglasan da AM CLUB  čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AM CLUB-a i njegovih saradnika. AM CLUB zadržava pravo da u budućnosti može da izmeni i/ili dopuni ove Uslove kaoi pakete pomoći na putu  i obavezuje se da javno informiše Korisnike usluga  putem zvanične internet stranice AM CLUB-a www.amcsrbija.rs Korisnik usluge  je saglasan i prihvata sve buduće izmene i dopune postojećih Uslova

Član 21.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014) potrošač odnosno Korisnik usluge ima pravo da odustane  od Ugovora  zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija AM CLUB-a u roku od 14 dana od trenutka zaključenja Ugovora. AM CLUB će u tom slučaju izvršiti povrat sredstava Korisniku na njegov žiro račun koji je Korisnik dužan da dostavi AM CLUB-u

Član 22.

Korisnik usluge je saglasan da AM CLUB čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AM CLUB-a i njegovih saradnika.

Član 23.

Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTRA AM CLUB-a na broj 011/4143-588

Član 24.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.23, tada se ugovara mesna nadležnost Opštinskog suda u Novom Sadu.