fbpx
Frequently asked questions

 USLOVI POMOĆI NA PUTU ZA MULTI EVROPA PAKET - AMC od 08.09.2022.

Član 1.

Pomoć na putu dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu. Korisnik ovu uslugu može da iskoristi na bilo koje putničko vozilo u kome se nađe u momentu kvara ili nezgode,pri tome mora biti pored vozila u toku izvršenja asistencije.

Član 2.

Rok važenja ugovora počinje od momenta uplate usluge pomoći na putu i traje shodno važenju ugovora.

Član 3.

Pomoć na putu  važi na teritoriji  Evrope (bez Srbije) i to u sledećim zemljama: Azerbejdžan, Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Vatikan, Gruzija, Grčka, Danska, Estonija,  Irska, Island, Italija, Jermenija, Kazahstan, Kipar, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Švajcarska, Švedska i Španija.

Član 4.

Pozivom CALL CENTRA AM CLUB-a na broj 011/4143-588, korisnik usluge pomoći na putu dobija sledeće vrste usluga 24h dnevno, 365/366 dana u godini:

 

Pomoć na putu u inostranstvu, do 3,0t ukupne težine-privatni putnički automobil , bez kamiona i teretnih kolaLIMITBROJ DANA
Usluga šlepanja do prvog servisa ili slep do kuce€400/
Hotelski smeštaj- Noćenje u hotelu za maksimalno 5 putnika€601
Pokriveni troskovi u servisu€200/
Povratak vozila u zemlju prebivališta u slučaju saobraćajne nezgode€1.200/

 

Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza AM CLUB-a počinje kada korisnik usluge kontaktira Call Centar AM CLUB-a, na broj 011/4143-588, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365/366 dana u godini i za vreme neradnih dana.

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija koje će tražiti od lica koje je uputilo zahtev:

  • Broj ugovora
  • Priroda kvara
  • Lokacija gde se desio kvar
  • Ime i prezime Korisnika usluge
  • Vozilo i registarske oznake
  • Broj šasije vozila.

Član 5.

Korisnik usluge pomoći na putu dobija uslugu popravke vozila na licu mesta(zamena pneumatika ili osigurača pod uslovom da Korisnik ima rezervne i davanje struje) ili šlepanja, za dva slučaja u toku godine bez obzira da li je u pitanju kvar ili nezgoda po svim uslovima i pravilima izvršioca usluge u zemlji pružanja usluge pomoći na putu.

Usluga nastavka putovanja i smeštaja mogu da se iskoriste samo nakon što je vozilo prešlepano u servis i to izborom jedne od  te dve usluge, u zavisnosti od potrebe korisnika usluge.

Član 6.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na vozilo navedeno u Ugovoru, a u slučaju da to vozilo kojem je potrebna pomoć na putu ima priključno vozilo, korisnik usluge sam snosi troškove šlepanja priključnog vozila po cenovniku pružaoca usluge.

Član 7.

AM CLUB se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili međunarodnog rata, pobuna, ustanaka, demonstracija ili sl.

Član 8.

U slučaju da korisnik usluge pređe limite  koji su pokriveni od strane AM CLUB-a, korisnik usluge sam snosi ostatak troškova po cenovniku pružaoca usluga.

Član 9.

Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 011/4143-588 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je AM CLUB u obavezi da izvrši u skladu sa ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 16, čl. 17 i čl. 18 ovih Uslova. U suprotnom, ako vozilo stoji duže od 24h parkirano, ne smatra se da je vozilo učesnik u saobraćaju i kao takvom, ne može se pružiti usluga pomoći na putu, već to spada domen standardnog prevoza vozila, što nije predmet Evropa paketa pomoći na putu, kao i ovih Uslova.

Član 10.

Dve asistencije ne mogu biti iskorišćene za isti slučaj u istom danu, što znači da na asistenciju u Evropi se ne može nadovezati paket Srbije niti iskoristiti druga asistencija koja je sastavni deo paketa Evropa GOLD,što znači da za isti kvar i nezgodu ne može biti iskorišćeno više od jedne asistencije.

 

Član 11.

AM CLUB se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem roku od momenta prijave slučaja CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 011/4143-588, izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku.

Član 12.

Korisnik usluge stiče pravo na uslugu pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju,  a ako je za njegov utovar na šlep vozilo potrebno specijalizovano vozilo za izvlačenje u tom slučaju AM CLUB da organizuje specijalno vozilo o trošku Korisnik usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.

Član 13.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.

Član 14.

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka tretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0t bruto.

Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva vozila javnog prevoza,a kombi vozila koja u trenutku šlepanja budu natovarena bilo kakvim teretom moraju izvršiti pretovar tereta inače šlepanje neće biti realizovano.

Član 15.

Refundacija troškova prevoza putnika(autobus ili voz) do mesta prebivališta u Srbiji je u visini cene karte koju je korisnik duzan poslati AM CLUBU.

Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje besplatne usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja AM CLUB-ovog Call Centra), o svom trošku, organizuje neku od usluga iz čl.4 ovih Uslova, AM CLUB ne vrši refundaciju tako nastalih troškova Korisniku usluge.Troskovi za kupovinu akumulatora i pneumatika takodje nece biti refundirani,jer se smtraju potrosnim delovima.

 

Član 16.

U slučaju da Korisnik usluge  na bilo koji način zloupotrebljava pomoć na putu (davanje lažnih informacija pri predstavljanju CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 011/4143-588 i slično), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AM CLUB-a i tog Korisnika usluge, uz pravo AM CLUB-a na naknadu pričinjene štete od strane korisnika usluge i pravo AM CLUB-a na jednostrani raskid ugovora, bez prava žalbe Korisnika usluge.

Član 17.

Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni,betonski put), a ne važi na makadamu i zemljanim putevima.

Član 18.

Usluga pomoći na putu od strane AM CLUB-a neće biti izvršena niti će AM CLUB snositi troškove u sledećim slučajevima:

- šteta ili gubici prouzrokovani direktno ili indirektno ratom, okolnostima sličnim ratu, unutrašnjim javnim poremećajima ili zvaničnim ukazima ili krađom.

- jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva;

-u slucaju da se vozilo nalazi vec na kucnoj adresi ili u njegovoj blizini (200m),onda se usluga smatra standardnim slepanjem,a ne uslugom pomoci na putu

- radioaktivne, toksične ili druge štetne karakteristike eksplozivnih, nuklearnih postrojenja ili njihovih delova

- gubitak, uništenje ili šteta prouzrokovana vazdušnim udarima od aviona ili drugih letelica koji se kreću brzinom zvuka ili nadvazdušnom brzinom

- automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome

-ukoliko je u vozilo sipano pogresno gorivo usluga nece biti pruzena

- nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnosti koje lokalne vlasti nisu odobrile.

- šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla

- u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te AM CLUB nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.

- ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu  nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu. Tada Korisnik usluge ima mogućnost da organizuje izvlačenje vozila iz garaže sam ili uz organizacionu pomoć AM CLUB-a, ali o svom trošku i tek nakon što vozilo bude van takve garaže i na mestu gde tehnička mogućnost dozvoljava pružanje usluge, AM CLUB je u mogućnosti da pruži uslugu pomoći na putu, u skladu sa ovim Uslovima.

- ukoliko korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom da lažne informacije o stanju vozila. AM CLUB će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane AM CLUB-ovog lica osposobljneog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se kao iskorištena besplatna usluga.

-Korisnik usluge može pet puta u toku godine da prebaci svoji pomoć na putu na drugo vozilo sa time da minimum 5 dana ranije mora da obavesti call centar AM CLUB-a o promeni automobila i registracije.

Član 19.

Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnik usluge subjektivno proceni da je Korisnik usluge, kome treba da se pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, agent je u obavezi da po Zakonu pozove policiju, kako bi se na licu mesta ustanovilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod uticajem bilo kakvih opijata, neodložno i u najkraćem mogućem roku će mu biti pružena usluga pomoći na putu, u suprotnom, usluga pomoći na putu neće biti izvršena, niti će AM CLUB-a snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge.

Ako AM CLUB vozač vozila koje pruža pomoć na putu, proceni da je Korisnik usluge pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, i da je pri tome agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara napusti mesto pružanja pomoći na putu i prekine akciju pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo uz obaveštenje agenta iz Call Centra o činjeničnom stanju, a usluga ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti na žalbu.

Član 20.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom transporta, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom korisnika usluge pomoći na putu.

Član 21.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu (osim osnovne opreme propisane zakonom).

Član 22.

Korisnik usluge je saglasan da AM CLUB čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AM CLUB-a i njegovih saradnika.

Član 23.

Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTRA AM CLUB-a na broj 011/4143-588

Član 24.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.23, tada se ugovara mesna nadležnost Opštinskog suda u Novom Sadu.