fbpx

HomeUslovi korišćenja – Premijum Srbija paket

Uslovi korišćenja – Premijum Srbija paket

Član 1.

 Korisnik usluge pomoci na putu može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije,ili pravna lica.

Član 2.

Pomoć na putu dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu, kao i članovi njegove najuže porodice (supružnik i deca), ali se odnosi isključivo i samo na vozilo navedeno u Ugovoru i ne može biti iskorišteno za neko drugo vozilo. Kada je firma vlasnik vozila, pomoć na putu dobijaju zaposleni u toj firmi. Kada se firma bavi rent a car-om, pomoć na putu mogu da koriste i korisnici usluga te firme. Kada je vlasnik vozila lizing kuća, pomoć na putu koriste lica koja imaju ovlašćenje za korišćenje vozila od strane lizing kuće.

Član 3.

Rok važenja ugovora počinje 48h od momenta uplate  usluge pomoći na putu i traje shodno važenju ugovora. Ukoliko je vozilo već u kvaru a klijent uplati paket smatraće se zloupotrebom paketa.Takođe paket za Evropu ne može se aktivirati iz inostranstva,takvu aktivaciju smatraćemo kao zloupotrebu paketa. Zaključenjem  Ugovora smatra se da Korisnik usluge garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je vozilo koje je navedeno u ugovoru u trenutku zaključenja ugovora u ispravnom i voznom stanju. Ukoliko se Korisnik obrati Call centru AM CLUB-a sa zahtevom za uslugom pomoći na putu koja se zasniva na neistinitim ili netačnim podacima ili je vozilo bilo u kvaru pre zaključenja Ugovora  i želi da iskoristi uslugu pomoći na putu kao standardno šlepanje te na taj način obmane AM CLUB Ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim usled krivice Korisnika usluge,i Korisnik gubi pravo da iskoristi uslugu pomoći na putu

Član 4.

Pozivom CALL CENTRA  AM CLUB-a na broj 0800/021-024  u periodu od 08h-17h korisnik usluge pomoći na putu dobija informacije i pomoć:

  • o stanju na putevima
  • neograničeni broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja (upit izvršiti putem mail-a);
  • stručno savetovanje u slučaju nastanka saobraćajne nezgode
  • stručna pomoć prilikom naplate štete kod osiguravajućeg društva
  • procena vrednosti vozila (potrebno je dostaviti očitanu saobraćajnu dozvolu putem mail-a)

Član 5.

Pozivom CALL CENTRA  AM CLUB-a  na broj 0800/021-024, korisnik usluge pomoći na putu za vreme trajanja.Ugovora ima pravo da iskoristi samo jednu od sledećih asistencija dva puta za vreme trajanja ugovora  , u zavisnosti od njegove potrebe i ta usluga je dostupna korisniku usluge  24h dnevno, 365 dana u godini,samo ako se kvar ili nezgoda dogodila u Srbiji.

-šlepanje bez ograničenja kilometraže u slučaju većeg kvara ili saobraćajne nezgode bez naknade,a u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara u najbližem servisu,vozilo se šlepa do adrese navedene u ugovoru korisnika usluge bez ograničenja kilometraže. Ili

– manja popravka na licu mesta (struja,pneumatik, nestanak goriva) bez ograničenja kilometraže.

Korisnici ovog paketa dobijaju prevoz, od mesta kvara i nezgode, do odredišta istovara vozila za maksimalno 5  putnika iz vozila bez naknade.

Korisnici usluge pomoći na putu dobijaju uslugu  smeštaja lica (max 5 putnika) u najbližem hotelu (max. troškovi 3000 po osobi,max. 1 dan). Pravo na uslugu noćenja korisnik usluge ostvaruje tek kada se izvrši slepanje vozila korisnika usluge i pravo na uslugu noćenja ne može se iskoristiti zasebno.

Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza AM CLUB-a počinje kada korisnik usluge kontaktira Call Centar AM CLUB-a, na broj 0800/021-024, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365 dana u godini i za vreme neradnih dana.

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija koje će tražiti od lica koje je uputilo zahtev:

  • – Broj ugovora
  • – Priroda kvara
  • – Lokacija gde se desio kvar
  • – Ime i prezime Korisnika usluge
  • – Vozilo i registarske oznake.

Član 6.

Sve navedene usluge pomoći na putu  se pružaju na teritoriji Srbije (izuzev A.P. Kosova  i Metohija).

Član 7

Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 0800/021-024 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je AM CLUB u obavezi da izvrši u skladu sa ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 15, čl. 16 i čl.17 ovih Uslova.

Član 8.

Korisnik usluge stiče pravo na uslugu pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju, a ako je za njegov utovar na šlep vozilo potrebno specijalizovano vozilo za izvlačenje u tom slučaju AM CLUB  organizuje specijalno vozilo o trošku Korisnik usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.

Član 9.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.

Član 10.

Dve asistencije ne mogu biti iskorišćene za isti slučaj u istom danu, ni u Srbiji niti u Evropi .

Član 11

Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka tretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0t bruto.

Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva vozila javnog prevoza i vozila na električni pogon.

Član 12.

Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni,betonski put), a ne važi na nekategorizovanim putevima makadamu i zemljanim putevima.

Član 13.

AM CLUB  se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem mogućem roku od momenta prijave kvara, udesa CALL CENTRU AM CLUB-a , izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku, o čemu će Korisnik usluge biti obavešten od strane CALL CENTRA AM CLUB-a.

Član 14.

AM CLUB  kao preduzeće sa delatnošću pružanja usluge pomoći na putu (zamena pneumatika, davanje struje, utovar, prevoz i istovar vozila), ne pokriva nikakvu vrstu troškova kod popravke vozila na licu mesta, vezanu za rezervne delove (pneumatik,…) i gorivo, neophodne za osposobljavanje vozila za nastavak putovanja, kao ni nikakvu vrstu troškova u servisu, koji proisteknu prilikom otklanjanja kvara zbog kog je vozilo i došlepano u servis.

Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje  usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja AM CLUB-ovog  Call Centra), o svom trošku,organizuje šlep do servisa ili bilo kog majstora, AM CLUB ne vrši refundaciju tako nastalih troškova Korisniku usluge. U slučaju da se vozilo u tom servisu ne popravi Korisnik nema pravo na prevoz do drugog servisa ili adrese stanovanja.

Nikakva vrsta refundacije, nije predmet ovog ugovora, sem u slučaju kada je u pitanju refundacija troškova za prevoz.

Član 15.

AM CLUB se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili međunarodnog rata, pobuna, ustanaka, demonstracija ili sl.

Član 16.

U slučaju da Korisnik usluge  na bilo koji način zloupotrebljava pomoć na putu (davanje lažnih informacija pri predstavljanju CALL CENTRU AM CLUB-a na broj 0800/021-024,obmane o stanju vozila u trenutku pozivanja Call centra i slično), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AM CLUB-a i tog Korisnika usluge, uz pravo AM CLUB-a na naknadu pričinjene štete od strane korisnika usluge i pravo AM CLUB-a na jednostrani raskid ugovora, bez prava žalbe Korisnika usluge. AM CLUB  zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora u svakom momentu bez dodatnih objašnjena.

Član 17.

Usluga pomoći na putu od strane AM CLUB-a  neće biti izvršena niti će AM CLUB snositi troškove u sledećim slučajevima:

-u slučaju vandrednog stanja u državi Srbiji.

– šteta ili gubici prouzrokovani direktno ili indirektno ratom, okolnostima sličnim ratu, unutrašnjim javnim poremećajima ili zvaničnim ukazima ili krađom.

– jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva;

– radioaktivne, toksične ili druge štetne karakteristike eksplozivnih, nuklearnih postrojenja ili njihovih delova

– gubitak, uništenje ili šteta prouzrokovana vazdušnim udarima od aviona ili drugih letelica koji se kreću brzinom zvuka ili nadvazdušnom brzinom

– automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome

– nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnosti koje lokalne vlasti nisu odobrile.

– šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla

– u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te AM CLUB nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.

– ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu  nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu.

– ukoliko korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom da lažne informacije o stanju vozila. AM CLUB  će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane AM CLUB-ovog servisovog lica osposobljenog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se kao iskorištena besplatna usluga.

-Bilo koji problem sa brisačima ne spada pod pomoć na putu kao i donošenje ključeva ukoliko se zaključa vozilo,izgube ključevi,takođe ni oštećenja na staklima(vetrobransko,bočno,zadnje staklo)

-Korisnik usluge može pet puta u toku godine da prebaci svoji pomoć na putu na drugo vozilo sa time da minimum 5 dana ranije mora da obavesti call centar AM CLUB-a o promeni automobila i registracije.

-Kada se vozilo već nalazi na adresi koju je Korisnik naveo u ugovoru ili njenoj neposrednoj blizini(200metara)

-Pogrešno sipano gorivo.

Član 18.

Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnik usluge subjektivno proceni da je Korisnik usluge, kome treba da se pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, agent je u obavezi da po Zakonu pozove policiju, kako bi se na licu mesta ustanovilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod uticajem bilo kakvih opijata, neodložno i u najkraćem mogućem roku će mu biti pružena usluga pomoći na putu, u suprotnom, usluga pomoći na putu neće biti izvršena, niti će AM CLUB-a snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge.

Ako AM CLUB-ov  vozač servisnog vozila koje pruža pomoć na putu, proceni da je Korisnik usluge pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, i da je pri tome agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara napusti mesto pružanja pomoći na putu i prekine akciju pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo uz obaveštenje agenta iz Call Centra o činjeničnom stanju, a usluga ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti na žalbu.

Član 19.

Korisnik usluge je saglasan da AM CLUB  čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AM CLUB-a i njegovih saradnika. AM CLUB zadržava pravo da u budućnosti može da izmeni i/ili dopuni ove Uslove kaoi pakete pomoći na putu  i obavezuje se da javno informiše Korisnike usluga  putem zvanične internet stranice AM CLUB-a www.amcsrbija.rs Korisnik usluge  je saglasan i prihvata sve buduće izmene i dopune postojećih Uslova.

Član 20.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014) potrošač odnosno Korisnik usluge ima pravo da odustane  od Ugovora  zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija AM CLUB-a u roku od 14 dana od trenutka zaključenja Ugovora. AM CLUB će u tom slučaju izvršiti povrat sredstava Korisniku na njegov žiro račun koji je Korisnik dužan da dostavi AM CLUB-u.

Član 21.

Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu (osim osnovne opreme propisane zakonom). Davalac usluge pomoći na putu ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom transporta, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom korisnika usluge pomoći na putu

Član 22.

Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTAR AM CLUB-a 0800/021-024

Član 23.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.22, tada se ugovara mesna nadležnost  suda u Novom Sadu. 

Kontakt informacije

Uz svaki nas paket kupljen do kraja maja na poklon dobijate amc paket u vrednosti od 2500 rsd.
 
Logo AMC 2024 v2b

AM CLUB SRB DOO je privatna firma osnovana 2015 godine

Copyright: © 2024 AM Club Izrada web sajta: Konncept.Net. All Rights Reserved.